Verksamhetsidé

De nedanstående punkterna ligger till grund för vårt pedagogiska tankesätt och de teman och projekt som vi arbetar med varje termin:
– Traditioner
– Bra föräldra- och familjekontakt
– Åldersintegrerad verksamhet

– Språk och kommunikation
– Kroppen / Hälsa
– Naturkunskap
– Familjen
– Känslor
– Matematik

Leken är det centrala under barnets uppväxt både för utveckling och lärande. Genom att leka blir barnet medvetet om sig själv och sin omvärld. I leken skapar de även relationer till andra barn. Grunden till färdighet och kunskap finns i barnets lek där de kan dra slutsatser av egna erfarenheter och intryck. I leken stimuleras sinnen, känslor, språk, fantasi och kreativitet. Detta förstärks genom att vi i personalen är aktiva och tar del i barnens lekar både utomhus och inomhus.

Med våra olika temaarbeten och pedagogiska tankesätt bygger vi upp Killingens pedagogiska verksamhet.

De mål som finns i Lpfö -98, är mål som vi på Killingens förskola sätter värde på bl.a.

– Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar – öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
– Förmågan att ta hänsyn till och förstå andra människors situation.
– Människors lika värden såväl social som etisk.
– Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Vi strävar även efter lärande och utveckling, därför har vi som mål att:
– Varje barn ska utveckla sin identitet och känna sig trygg i den.
– Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmågan att leka, lära, lyssna, reflektera och ge uttryck för sina tankar.
– Nyansera sitt språk och ta del i lek i olika former.