Verksamhetsidé

Leken är det centrala under barnets uppväxt både för utveckling och lärande. Genom att leka blir barnet medvetet om sig själv och sin omvärld. I leken skapar de även relationer till andra barn. Grunden till färdighet och kunskap finns i barnets lek där de kan dra slutsatser av egna erfarenheter och intryck. I leken stimuleras sinnen, känslor, språk, fantasi och kreativitet. Detta förstärks genom att vi i personalen är aktiva och tar del i barnens lekar både utomhus och inomhus. Med våra olika temaarbeten och pedagogiska tankesätt bygger vi upp Killingens pedagogiska verksamhet. Killingens förskola arbetar utifrån styrdokumenten Skollagen, Läroplanen för förskolan, FN:s Barnkonvention samt Plan mot diskriminering och kränkande behandling.    De nedanstående punkterna ligger till grund för vårt pedagogiska tankesätt och de teman och projekt som vi arbetar med varje termin:

  • Traditioner
  • Bra familjekontakt
  • Åldersintegrerad verksamhet
  • Språk och kommunikation
  • Kroppen / Hälsa
  • Naturkunskap
  • Familjen
  • Känslor
  • Matematik